Tuesday 4th January 2022
Single Stableford
Field: Men 49; Women 13

MEN:
1st – Roger Hardy (12) 42pts
2nd – Jim McConnell (16) 40pts
3rd – Greg Christian (21) 39pts cb

Balls to 33pts cb
NTP’s
4th – Daryl Roth 64cm
8th – John Dobson (Callala) 220cm
12th – no winner
16th – Roger Hardy 150cm

WOMEN:
1st – Lynn Ashton (46) 39pts

Balls to 32pts cb
NTP’s
4th (2nd shot) Jan Buttle 0cm
8th – Gloria Davis 160cm + Jackpot
12th (2nd shot) Sue Hunter 266cm
16th (2nd shot) Di Pritchard 4cm